Disclaimer

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Mueller Sales, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. De site kan uit verschillende andere landen over de gehele wereld worden benaderd. Omdat al deze locaties hun eigen wetgeving kennen, die kan verschillen van de Nederlandse wetgeving, komt u door de site te benaderen met ons overeen dat Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties " niet uitsluitend" worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Toepassing

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor alle locaties. Aan afmetingen die in tabellen worden genoemd kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright (auteursrecht)

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Mueller Sales. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.
Op alle verkoopovereenkomsten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van het bedrijf van toepassing.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen uitnodiging te investeren in Mueller Sales, en dient niet te worden gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen. Noch Mueller Sales, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet-sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Mueller Sales verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel het bedrijf ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch het bedrijf, noch de bij het bedrijf aangesloten bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door het bedrijf of de bij het bedrijf aangesloten bedrijven.

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Mueller.

Als u gebruik maakt van de website van Mueller en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.
 
Hieronder kunt u lezen welke gegevens Mueller kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website.
 
Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.
 
Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de Mueller-website, dan laat u op de volgende manieren persoonsgegevens bij ons achter.
 
- Automatisch verzamelde gegevens middels navigatie door de website, zoals cookie-identificatoren, type apparaat, type browser en uw surfgedrag.
- Vrijwillig door u verstrekte gegevens wanneer u berichten verstuurt via contactformulieren of andere internetformulieren op de website activeert.
 
Wat doen we met uw gegevens?
Mueller bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
Het opbouwen van een contacthistorie;
Het kunnen versturen van mailings en nieuwsbrieven.
 
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Mueller streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.
 
De  gegevens die door Mueller middels onze website worden verzameld of gegenereerd,  kunnen voor de hierboven genoemde doeleinden worden doorgegeven aan elke plaats waar u toegang zoekt tot de website, waar Mueller is gevestigd of waar dienstverleners van Mueller hun activiteiten uitoefenen. Waar, in andere gevallen dan noodzakelijk voor de door u gevraagde serviceverlening, vanuit de Europese Unie of andere landen of gebieden waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, gegevens worden doorgegeven aan een land of gebied dat niet een dergelijk niveau van bescherming verzekert, zal Mueller de noodzakelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om te zorgen voor voldoende bescherming van de gegevens.

Met wie deelt Mueller jouw gegevens?
Mueller gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.
 
Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.
 
Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.
 
Inzicht in uw gegevens?
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Mueller van u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Mueller. U kunt op basis van de uitkomsten Mueller ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Stuur hiervoor een verzoek naar Mueller, t.a.v. Afdeling HR, t.n.v. dataverzoek, Noordgang 14, 77141 JP Groenlo.
 
Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
 
Wijzigingen Privacy statement
Mueller behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Klik hier voor onze privacyverklaring. 

Contact

Mueller
Noordgang 14
7141 JP Groenlo
Tel. algemeen: 088-683 0000
Tel. Servicedesk: 088-683 0010
E: info@paulmueller.com